Onkologie

Vitamin C zvyšuje účinnost karboplatiny u buněk karcinomu dělohy

Vitamin C zvyšuje účinnost karboplatiny u buněk karcinomu dělohy

Karcinom dělohy je nejčastějším maligním gynekologickým onemocněním a jeho incidence stoupá. Serózní karcinom dělohy je jeho vysoce agresivním podtypem. Jedním z užívaných léčiv tohoto onemocnění je karboplatina. Vzhledem k vysoké míře recidiv jsou ke zlepšení výsledků léčby potřebné inovativní strategie. Jak ukázala nově publikovaná laboratorní studie, vitamin C zvyšuje účinnost působení karboplatiny na některé buněčné linie tohoto tumoru.  více

CAR-T terapie: koncepce, účinnost, bezpečnost
Onkologie
CAR-T terapie: koncepce, účinnost, bezpečnost

Léčebné využití geneticky modifikovaných T-lymfocytů, exprimujících tzv. chimerický antigenní receptor (CAR-T) je poměrně novým přístupem v terapii hematonkologických onemocnění s výhledem použití i v...

více
Vitamin C inhibuje metastázování buněk karcinomu prsu ovlivněním genové exprese
Onkologie
Vitamin C inhibuje metastázování buněk karcinomu prsu ovlivněním genové exprese

Takzvaný hypoxií indukovatelný faktor 1 (HIF-1 ) je hlavním regulátorem metastázování maligních buněk. Proces hydroxylace HIF-1, která je klíčovým krokem k jeho degradaci, vyžaduje jako kofaktor HIF p...

více
Inovace v onkologické farmakoterapii zlepšují perspektivy pacientů
Onkologie
Inovace v onkologické farmakoterapii zlepšují perspektivy pacientů

Ještě na počátku 90.let 20.století byly vzhledem k tehdejším možnostem léčby vyhlídky pacientů s onkologickým onemocněním značně omezené. V současné době je situace díky rychlému vývoji ve farmakotera...

více
Vědci z 1. LF UK objasnili vzájemné působení mezi buňkami melanomu a jeho okolím
Onkologie
Vědci z 1. LF UK objasnili vzájemné působení mezi buňkami melanomu a jeho okolím

Vědecký tým pracovníků z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK / Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zjistil, že růst maligního...

více
Analgetika v paliativní medicíně
Onkologie
Analgetika v paliativní medicíně

Použití analgetik v léčbě bolestivých stavů u onkologických pacientů je důležitá součást paliativní medicíny. Tímto tématem se zabývá článek publikovaný na pokračování v časopise Farmakoterapeutické i...

více
Objev role DASH molekul u glioblastomu může rozšířit možnosti léčby
Onkologie
Objev role DASH molekul u glioblastomu může rozšířit možnosti léčby

Vědci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1.LF UK) v Praze zjistili, že vznik a rozvoj nejagresivnějšího mozkového tumoru – glioblastomu – ovlivňují tzv. DASH molekuly. Toto zjištění by mohlo př...

více
Průzkum nutriční péče u onkologických pacientů
Onkologie
Průzkum nutriční péče u onkologických pacientů

Když před několika lety proběhlo na českých onkologických pracovištích první šetření mapující stav výživy onkologicky nemocných, nebyly výsledky zcela uspokojivé. Letos proběhlo další šetření, který p...

více
O úloze antioxidantů v onkologické léčbě
Onkologie
O úloze antioxidantů v onkologické léčbě

V prevenci i léčbě onkologických chorob mohou hrát důležitou úlohu antioxidačně působící látky. Některými aspekty účinnosti antioxidantů v onkologické léčbě se zabývalo symposium „Terapeutický potenci...

více
Diferenciační faktory kmenových buněk v onkologii
Onkologie
Diferenciační faktory kmenových buněk v onkologii

Velmi dynamickým oborem onkologického výzkumu je hledání nových možností léčby. Jedním z perspektivních směrů tohoto výzkumu je využití diferenciačních faktorů kmenových buněk. Profesor Pier Mario Bia...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.