Studie SECURE testuje účinnost polypill v prevenci infarktu myokardu

Studie SECURE testuje účinnost polypill v prevenci infarktu myokardu

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a další nemocnice v ČR se zapojily do mezinárodní studie SECURE, ve které se zjišťuje účinnost kombinované tablety (polypill), zahrnující atorvastatin, kyselinu acetylsalicylovou a ramipril, v sekundární prevenci akutního infarktu myokardu u pacientů ve věku nad 65 let s koronární příhodou v anamnéze. Studie má zhodnotit potenciální přínos kombinované tablety ve srovnání s běžnou formou léčby (třemi samostatnými léky).

Cílem projektu SECURE (Secondary prEvention of CardiovascUlaR disease in the Elderly trial) je zjistit, zda zjednodušení léčby díky kombinované tabletě (polypill, obsahující 3 složky: hypolipidemikum atorvastatin, kyselinu acetylsalicylovou a antihypertenzivum ramipril) je efektivnější v sekundární prevenci akutního infarktu myokardu ve srovnání se základní běžnou terapií. Do studie jsou zařazováni pacienti nad 65 let, kteří prodělali koronární příhodu. Studie v rámci projektu má zhodnotit potenciální přínos polypill jako součást globálně dostupné a komplexní strategie léčby zaměřené na sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod ve srovnání s běžnou terapií (podávání tří komponent samostatně). Polypill se již ukázala efektivní v iniciálních studiích s kombinací simvastatinu, kyseliny acetylsalicylové a ACE inhibitoru (studie FOCUS - Fixed-Dose Combination Drug for Secondary Cardiovascular Prevention). Podobně byla léčba Polypill efektivnější v kontrole rizikových faktorů ve studiích Kanyini GAP, IMPACT a UMPIRE. Vedlejším výsledkem projektu je zhodnocení ekonomického dopadu a porovnání regionálních rozdílů.

Projekt SECURE byl zahájen v roce 2015 a bude probíhat až do roku 2020. Podílí se na něm jedenáct organizací z osmi evropských zemí. Do studie bude postupně zařazeno 3 206 pacientů, z toho 250 z České republiky. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) spolupracuje s dalšími nemocnicemi z ČR, nejvíce pacientů (celkem 70) bude z VFN a po cca 30 pacientech z ostatních zařízení.

V první fázi projektu proběhla příprava a schvalování studie na mezinárodní i lokální úrovni. V České republice bylo provádění klinického hodnocení SECURE povoleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv, multicentrickou etickou komisí a zároveň i lokálními etickými komisemi všech center účastnících se projektu v ČR. Ve druhé fázi byla nejprve ve všech zúčastněných zemích iniciována vybraná centra a poté již proběhl nábor pacientů do studie. V České republice už funguje všech sedm řešitelských pracovišť (v jednání je zařazení dalšího nového centra – Nemocnice Podlesí a.s.). Jak uvádí primář II. interní kliniky VFN a 1. LF UK doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D., do studie bylo randomizováno k 25. 2. 2017 celkem 354 pacientů, z toho 52 z ČR. Projekt je podpořen v rámci programu EU Horizont 2020. VFN se na projektu podílí jako jeden z členů mezinárodního konsorcia. Koordinátorem projektu je Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) ze Španělska.

---

Zdroje: TZ VFN 1.LFUK k projektu SECURE, webová stránka VFN o projektu SECURE (zde).

Další informace: Petra Pekařová, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, e-mail: petra.pekarova@vfn.cz, Regina Rothová, AMI Communications, e-mail: regina.rothova@amic.cz.

egina Rothová, AMI Communications, e-mail: regina.rothova@amic.cz, tel.: 724 012 629.
 
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.