Studie ESPRIT: kombinace dipyridamol/kyselina acetylsalicylová v sekundární prevenci pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě

Studie ESPRIT: kombinace dipyridamol/kyselina acetylsalicylová v sekundární prevenci pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě

Sekudární prevence cévních příhod u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě nebo transitorní ischemické atace je závažným medicínským problémem. Nově publikovaná studie ESPRIT porovnávala účinnost dvou typů antitrombotické léčby - kombinace dipyridamol/kyselina acetylsalicylová (Aggrenox) a samotné kyseliny acetylsalicylové a přinesla významné výsledky.

Pacienti, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu menšího rozsahu nebo transitorní ischemickou ataku (TIA), jsou vystaveni zvýšenému riziku, že u nich dojde k druhé, obvykle mnohem závažnější (popřípadě smrtelné), příhodě. Třicet procent pacientů po TIA utrpí v horizontu pěti let ischemickou cévní mozkovou příhodu. Acylpyrin toto riziko snižuje, ale rozsáhlá klinická studie ESPRIT, publikovaná v časopise Lancet (2006;367:1665-73) prokázala, že kombinace kyseliny acetylsalicylové a dipyridamolu (Aggrenox, Boehringer Ingelheim) poskytuje ochranu ještě vyšší. Spolu se závěry předchozích výzkumů poskytují výsledky studie ESPRIT dostatečný důkaz, který obhajuje užití kombinace kyseliny acetylsalicylové a dipyridamolu jako metodu volby antitrombotické terapie po ischemické cévní mozkové příhodě nebo transitorní ischemické atace.  

Spojení dipyridamolu a kyseliny acetylsalicylové představuje kombinaci s aditivním antitrombotickým účinkem. Dipyridamol snižuje srážlivost ovlivněním adheze a agregace trombocytů; prodlužuje také zkrácené přežívání krevních destiček. Kyselina acetylsalicylová inhibuje agregaci krevních destiček svým inhibičním vlivem na cyklooxygenázu trombocytů.

 

Cílem studie ESPRIT bylo najít odpověď na otázku, která antitrombotická léčba je v rámci prevence transitorních ischemických atak a opakovaných cévních mozkových příhod nejúčinnější. Pětileté randomizované a kontrolované studie se zúčastnilo 79 center v 15 zemích světa a celkem 2.739 pacientů po transitorní ischemické atace nebo cévní mozkové příhodě menšího rozsahu (a arteriálního původu). Pacienti byli rozděleni do tří skupin: první skupina pacientů dostávala po dobu 6 měsíců pouze kyselinu acetylsalicylovou (30 mg až 325 mg denně), druhá skupina pacientů užívala po stejnou dobu kombinaci dipyridamolu (200 mg dvakrát denně) a kyseliny acetylsalicylové (30 mg až 325 mg denně) a třetí skupině byla aplikována orální antikoagulační léčba. Pacienti byli sledováni po dobu 5 let s pravidelnými kontrolami jejich zdravotního stavu po šesti měsících.  

Sedmnáct procent pacientů, kteří dostávali kombinaci dipyridamolu a kyseliny acetylsalicylové přerušilo svou účast v klinické studii kvůli vedlejším účinkům (zejména bolestem hlavy). Ve skupině pacientů, jimž byla podávána jen kyselina acetylsalicylová, se své účasti na projektu vzdala pouze dvě procenta pacientů. Bolesti hlavy způsobené dipyridamolem se obvykle objevují pouze na začátku léčby a jsou v naprosté většině případů přechodné. Na počátku se stanoví přesné schéma dávkování, které obvykle vede k odstranění tohoto vedlejšího efektu.

Výsledky klinické studie ESPRIT, publikované v časopise The Lancet, potvrzují, že kombinace dipyridamolu a kyseliny acetylsalicylové (Aggrenox), má v rámci sekundární prevence u pacientů po cévní mozkové příhodě lepší účinky než samotná kyselina acetylsalicylová. Studie ESPRIT prokázala, že oproti nemocným léčeným jen kyselinou acetylsalicylovou došlo u pacientů, jimž byla podávána kombinace dipyridamolu a kyseliny acetylsalicylové, až ke 20% snížení rizika smrti z jakékoliv cévní příčiny, opakování mozkového infarktu, ale také infarktu myokardu nebo rozsáhlé krvácivé komplikace.

Výsledky studie ESPRIT posilují postavení Aggrenoxu v rámci stávajících léčebných postupů, které jsou založeny na antiagregačním působení na krevní destičky. Aggrenox by měl disponovat multiplikačním efektem a dalšími farmakologickými vlastnostmi, které poskytují stěnám cév protitrombotickou ochranu a které dále snižují riziko opakované cévní mozkové příhody. Jeho užití jako léku první volby v prevenci tohoto onemocnění doporučuje řada mezinárodních institucí. Patří
k nim například European Stroke Initiative (EUSI), National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) a American College of Chest Physicians (ACCP).   

Výsledky studie ESPRIT jsou v souladu s výsledky předchozí studie ESPS-2 (European Stroke Prevention Study-2), která ukázala, že Aggrenox je dvakrát  účinnější v prevenci opakované cévní mozkové příhody, než samotná kyselina acetylsalicylová nebo samotný dipyridamol.  

Na studii ESPRIT nyní navazuje studie PRoFESS (Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes), největší dosud realizovaný výzkum v oblasti prevence opakovaní cévní mozkové příhody. Cílem výzkumu, kterého se zúčastní 20.000 pacientů z 35 zemí, je ukázat, že kombinace dipyridamolu a kyseliny acetylsalicylové je v porovnání s látkou clopidogrel v prevenci opakované cévní mozkové příhody vhodnější. Výsledky se očekávají v roce 2008. 

Lancet (2006;367:1665-73)

 

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.