Metronidazol a periferní neuropatie

Metronidazol a periferní neuropatie

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává farmakovigilační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv. V posledním čísle tohoto periodika (1/2024) je upozornění na výskyt nežádoucího účinku metronidazolu - periferní neuropatie.

SÚKL v nedávné době přijal hlášení od pacientky, která popisovala znecitlivění všech končetin (výrazněji se to projevilo u rukou) po lokální aplikaci metronidazolu (vaginální tableta). Žena aplikovala první dávku léčivého přípravku a druhý den po aplikaci se začaly objevovat neurologické potíže – znecitlivění končetin. Aplikovala celkem 2 dávky přípravku a kvůli nežádoucí reakci v léčbě již dále nepokračovala. Lékaře nenavštívila, protože již den po vysazení došlo ke zlepšení a následně k úplnému vymizení potíží.

Periferní neuropatie projevující se například jako pocity necitlivosti nebo parestezie končetin jsou známým nežádoucím účinkem u pacientů léčených metronidazolem v systémově podávaných lékových formách a jsou blíže popsány v souhrnu údajů o přípravku (SmPC), bodech 4.4 a 4.8 těchto přípravků. Bod 4.4 uvádí, že nežádoucí účinky jsou spojeny zejména s prodlouženou dobou léčby nebo užívá ním vysokých dávek. Lékaři, kteří zvažují
léčbu po dobu delší, než je doporučeno, mají zvážit možný terapeutický přínos oproti riziku periferní neuropatie. Metronidazol se má používat s opatrností u pacientů s aktivním nebo chronickým závažným onemocněním periferního a centrálního nervového systému vzhledem k riziku neurologického zhoršení. V bodě 4.8 SmPC je uvedeno, že během intenzivní a/nebo prodloužené léčby metronidazolem byla hlášena periferní senzorická neuropatie nebo přechodné epileptiformní záchvaty. Ve většině případů neuropatie vymizela po ukončení léčby nebo po snížení dávky.

SmPC pro vaginální lékové formy metronidazolu v bodě 4.8 periferní neuropatii neuvádí, ale zmiňuje rovněž nežádoucí účinky vyskytující se po systémovém podání, kde je uvedena i periferní neuropatie s frekvencí „méně časté“ (≥ 1/1 000 až < 1/100 léčených pacientů). Léčba se musí přerušit, objeví-li se neurologické příznaky. Těžké případy mohou vyžadovat
urgentní lékařskou péči. Předpokládá se, že vaginálně aplikovaný metronidazol má nízkou toxicitu a je obecně dobře snášen. Mezi hlavní nežádoucí účinky při této cestě podání patří
zejména lokální reakce. Periferní neuropatie není v SmPC pro vaginální lékovou formu uvedena, a pro vaginálně podávaný metronidazol jde tedy o neočekávaný nežádoucí účinek, jeho vznik u některých pacientů však nelze vyloučit. V této souvislosti bychom také rádi upozornili na možné riziko nesprávné cesty podání – požití vaginální tablety, která obsahuje 500mg léčivé látky, zatímco tableta pro perorální podání obsahuje 250mg.

Mechanismus neurotoxicity metronidazolu zatím nebyl zcela objasněn. Teorie zmiňují modulaci receptoru pro kyselinu y-aminomáselnou (GABA) nebo schopnost metronidazolu
vyvolat pomocí oxidace noradrenalinu, dopaminu a jiných katecholaminových derivátů tvorbu superoxidových radikálů, zvýšení obsahu vody a vznik axonálního otoku. Metronidazol prochází volně přes hematoencefalickou bariéru a jeho koncentrace v mozkomíšním moku je srovnatelná s koncentrací v séru.

---

Zdroj: Nežádoucí účinky léčiv (Informační zpravodaj SÚKL) 1/2024

Autor

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.