Změna pozice SABA ve strategii terapie astmatu

Změna pozice SABA ve strategii terapie astmatu

Krátkodobě působící beta-sympatomimetika (SABA), jako je salbutamol, terbutalin či fenoterol, představovala (pro  svůj rychlý bronchodilatační efekt) základní možnost léčby akutního bronchospasmu u astmatiků. U pacientů s lehkou formou bronchiálního astmatu byla dokonce monoterapie SABA možnou léčebnou strategií první volby. Vzhledem k nežádoucím účinkům SABA však nově Globální iniciativa pro astma (GINA) už monotoerapii těmito léčivy nedoporučuje. Informuje o tom zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv, vydávaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Krátkodobě působící beta-sympatomimetika - inhalační léky obsahující salbutamol, terbutalin nebo fenoterol, představovala s  ohledem na  svůj bronchodilatační účinek s  rychlým nástupem základní možnost léčby akutního bronchospasmu v rámci takzvané záchranné medikace u astmatických pacientů. V  případě lehké formy astmatu byla dokonce monoterapie SABA (bez inhalačního kortikosteroidu – ICS) možnou léčebnou strategií první volby asi 50 let.

Výsledky studií z posledních let naznačují, že pravidelné užívání SABA v  monoterapii, dokonce jen 1–2 týdny, je spojené se zvýšenou reaktivitou dýchacích cest, snížením bronchodilatačního účinku, zvýšením alergické reakce a zvýšením počtu eosinofilů (Hancox, 2000; Aldrigde, 2000), což vede ke  zvýšené potřebě bronchodilatace a nadměrnému používání beta-sympatomimetik. Podle Nwaru, 2020 je u  nadměrného užívání dále prokázána souvislost se  zvýšeným výskytem exacerbací astmatu a fatálních případů astmatu. Přitom použití as-needed nízkodávkového ICS s formoterolem snižuje riziko závažných exacerbací o 60–64 % (studie SYGMA 1, Novel START) proti použití as-needed SABA a riziko je stejné u použití nízké dávky ICS jako udržovací terapie.

Proto s  ohledem na  výsledky studií byla Globální iniciativou pro astma u věkové skupiny nad 6 let změněna základní strategie záchranné léčby a udržovací léčby lehké formy astmatu a monoterapie SABA už není nadále doporučovaná. I  když se  strategie léčby mezi věkovou skupinou 6–11 let a  více než 12 let liší, společným principem zůstává, že je vždy s bronchodilatačním lékem podán ICS kvůli protektivnímu účinku proti nežádoucímu účinku beta-sympatomimetik, a  to buď v  rámci udržovací léčby u  věkových skupin 6–11, 12 a  více, nebo v  rámci záchranné medikace pouze u věkové skupiny 12 a více.

Záchranná medikace u  věkové skupiny 6–11 let: As-needed SABA nebo as-needed nízkodávkovaný ICS + formoterol u těžšího astmatu. Udržovací léčba lehké formy astmatu u věkové skupiny 6–11 let: - ICS pokaždé se SABA dávkou, - nízkodávkovaný ICS jako udržovací léčba. Záchranná medikace u  věkové skupiny nad 12 let: - referenční volbou je as-needed nízkodávkovaný ICS + formoterol, - alternativní, ale nepreferovanou volbou je as-needed SABA. Udržovací léčba lehké formy astmatu u věkové skupiny nad 12 let: - preferenčně – as-needed nízkodávkovaný ICS + formoterol, - alternativně – ICS pokaždé se  SABA dávkou nebo nízkodávkovaný ICS jako udržovací léčba.

Před preskripcí SABA je nezbytné vždy zkontrolovat udržovací léčbu pacienta (adherence k ICS léčbě bývá dost špatná), případně vysvětlit pacientovi, proč monoterapie SABA k léčbě astmatu nestačí. Rovněž je důležité zkontrolovat, jestli nestoupá potřeba bronchodilatačních léků, která svědčí o špatné kontrole astmatu. V rámci pravidelného hodnocení aktuálních bezpečnostních informací týkajících se krátkodobě působících bronchodilatačních léků terbutalinu, fenoterolu a  salbutamolu byly s  ohledem na  výše uvedenou změnu v  léčebné strategii astmatu ve  strategii léčby astmatu GINA (Global initiative for Asthma) upraveny texty doprovázející tyto přípravky tak, aby v nich pro věkovou skupinu nad 6let byla v bodě 4.4 informace o nedoporučení SABA monoterapie a informace týkající se rizika předávkování, resp. nadměrného užívání SABA.

Literatura: GINA: Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2023

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv. Nežádoucí účinky léčiv 2023;16(4):4. 

                                                                                                                                          pk

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.