Dva roky klinické praxe s kvadrivalentní HPV vakcínou Silgard

Dva roky klinické praxe s kvadrivalentní HPV vakcínou Silgard Na podzim roku 2006 byla na světový farmaceutický trh uvedena vakcína Silgard, umožňující primární prevenci karcinomu hrdla děložního, ale i dalších nemocí spojených s vakcinovanými typy lidských papilomavirů (HPV). Kvadrivalentní vakcína proti HPV typů 6, 11, 16 a 18 tak byla první registrovanou vakcínou proti nádorovému onemocnění.

Kvadrivalentní vakcína proti HPV Silgard je určena k prevenci karcinomu hrdla děložního, cervikálních dysplazií vyššího stupně (CIN 2/3), vulvárních dysplazií vyššího stupně (VIN 2/3) a k prevenci kondylomat způsobených infekcí HPV typů 6, 11, 16 a 18 u dívek a žen ve věku 9–26 let. Na základě prokázané imunogenity je indikována také pro chlapce ve věku 9–15 let jako prevence kondylomat a karcinomů spojených s HPV.

Vakcína prokazuje 100% účinnost proti CIN 2/3, adenokarcinomu in situ (AIS), VIN 2/3, vaginální intraepiteliální neoplazii (VaIN) 2/3, 99% účinnost v ochraně před kondylomaty a 95% účinnost proti CIN všech stupňů vyvolaným HPV 6, 11, 16, 18 u žen bez předchozí infekce.

Očkování kvadrivalentní vakcínou chrání před HPV, které jsou v příčinné souvislosti s více než 70 % případů karcinomu hrdla děložního. Díky zkřížené protekci částečně chrání i proti HPV typů 31/33/35/39/45/51/52/56/58/59, jež způsobují dalších skoro 20 % cervikálních karcinomů.

Protilátková odpověď po třetí dávce očkování byla vytvořena proti všem čtyřem typům HPV u 99 % očkovaných v hladině několikanásobně vyšší než po přirozené infekci. Nedávno byla prokázána i imunologická paměť. Dosavadní prokázaná délka účinnosti dosahuje 5 let, s 96% (83,8–99,5) účinností v prevenci perzistující infekce HPV očkovaných typů a 100% (12,4–100) účinností v ochraně před sledovanými genitálními lézemi.

Podle dostupných údajů není těhotenství očkováním ohroženo, příslušné studie však chybějí, proto při známém těhotenství doporučujeme očkování odložit. Rovněž při kojení nebylo zjištěno vyšší ohrožení kojence ve srovnání s placebem. Nejsou známy žádné významné lékové interakce.

Stejnou účinnost prokazuje kvadrivalentní vakcína nejen v klasickém schématu, kdy se aplikuje druhá dávka po 2 měsících a třetí po 6 měsících od první, ale i ve zkráceném režimu (po 1 a 4 měsících) či při prodloužení do maximálně 12 měsíců.

Z celospolečenského hlediska má význam pouze celoplošná vakcinace, ale přínos pro reprodukční zdraví a kvalitu života jedince je nesporný. Vzhledem ke zbývajícím procentům je i u vakcinovaných žen nutno pokračovat ve screeningu cervikálního karcinomu.

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.