Význam vitaminu C pro hojení kolagenových struktur

Význam vitaminu C pro hojení kolagenových struktur
Vitamin C hraje velmi důležitou roli při opravě pojivové tkáně, zejména u sportů, jejichž trénink tuto tkáň nejvíce poškozuje. Nejhojnější formou strukturálního proteinu v těle je kolagen, a proto se považuje kyselina askorbová za látku, která svým nenahraditelným významem pro syntézu kolagenu může zkracovat dobu zotavení, potřebnou na zhojení narušených vazů a dalších pojivových struktur. Téma suplementace vitaminu C jako součásti léčby poruch pohybového aparátu, např. sportovních a jiných úrazů při kterých je narušena integrita kolagenových struktur, je předmětem řady studií.

V časopise Amino Acids byla publikována studie, která se zabývala ověřováním některých detailů role vitaminu C v syntéze kolagenu.1 V této studii byl zkoumán vliv přítomnosti vitaminu C na sekvenci, interakci a orientaci aminokyselin při tvorbě kolagenu. Při výpočtech byla využita teorie funkce hustoty (density function theory, DFT). Cílem této studie bylo prozkoumat mechanismus účinku vitaminu C z hlediska termodynamiky a struktury reakce probíhající při syntéze kolagenu.

Kolagen je protein, který se se vyznačuje charakteristickou strukturou trojité šroubovice. Molekula kolagenu je tvořena hlavně aminokyselinami glycinem, prolinem, hydroxyprolinem a hydroxylysinem. Syntéza kolagenu probíhá na polyribozomech, které se vážou na membránu drsného endoplazmatického retikula (rough endoplasmatic reticulum, rER). Vzniklé polypeptidové řetězce protokolagenu jsou segregovány v jeho cisternách, kde dochází k iniciální glykosylaci a hydroxylaci. Hydroxylace probíhá na aminokyselinových zbytcích prolinu a lysinu, vzniká tak hydroxyprolin a hydroxylysin. Na konci každého řetězce protokolagenu se nacházejí registrační peptidy, které zabraňují předčasné intracelulární polymerizaci vzniklých molekul. Zároveň napomáhají vytvoření trojité šroubovice, kdy vždy ze tří řetězců protokolagenu vzniká prokolagen. Z endoplasmatického retikula je prokolagen transportován do Golgiho komplexu, kde je kondenzován a obalen membránou sekrečních vezikul. Následně je procesem excocytózy uvolňován do extracelulárního prostoru. Enzym prokolagenpeptidáza odštěpuje v extracelulárním prostoru od prokolagenu registrační peptidy a vznikne tak tropokolagen. Sousední buňky uspořádávají tropokolagen stupňovitým způsobem a vytvářejí kolagenní fibrily, z fibril dále utvářejí vlákna. Vlákna jsou stabilizována enzymem lyzyloxidázou pomocí vzájemných vazeb lysinových a hydroxylysinových zbytků v sousedních molekulách tropokolagenu.

V syntéze všech typů kolagenu je důležité spojení aminokyselin prolinu a glycinu za účasti vitaminu C a vzniku prokolagenu. Molekula kolagenu je trojšroubovice tvořená třemi polypeptidovými řetězci, tzv. alfa peptidy. Vitamin C (askorbát) je nezbytným kofaktorem hydroxylačních enzymů při syntéze kolagenu. Je nezbytný pro hydroxylaci prolinu a lysinu na hydroxyprolin a hydroxylysin. V hydroxylační reakci přeměny prolinu (resp. prolylu) na 5-hydroxyprolin za účasti enzymu prolyl-5-prolylhydroxylázy dochází v prolylhydroxylázové doméně enzymu prolylhydroxylázy indukovatelné hypoxií (HIF-PHD) k proměně dvoumocného železa (Fe2+) na trojmocné (Fe3+) a poté na čtyřmocné železo (Fe4+) a oddělení hydroxyprolinu od enzymu. HIF-PHD je přitom redukována vitaminem C. Přítomnost vitaminu C aktivuje katalytický cyklus enzymů prolylhydroxylázy indukovatelné hypoxií (HIF-PHDs) a lysylhydroxylázy a zvyšuje stabilitu alfa řetězců. Kromě těchto hydroxylačních reakcí je vitamin C potřebný pro glykosylaci při tvorbě stabilní trojité šroubovice prokolagenu.

Uvedená studie zkoumala mechanismus účinku vitaminu C v aminokyselinové sekvenci na základě počitačového simulačního modelování pomocí tzv. metody DFT (density functional theory), která využívá elektronovou hustotu (electron density) pro výpočet frekvencí atomů a molekul. Výsledky studie ukázaly, že přítomnost vitaminu C je důležitá při syntéze kolagenu, a že mechanismus tvorby aminokyselinové sekvence (Gly-Hyp-Pro) je lepší při tvorbě kolagenu za přítomnosti vitaminu C než bez přítomnosti tohoto vitaminu. Vitamin C působí jako kofaktor enzymu prolyl-5-hydroxylázy a umožňuje přeměnu aminokyseliny prolin na hydroxyprolin. Při nedostatku vitaminu C se reakce v této fázi zastaví a prolin se nemůže na hydroxyprolin přeměnit. Vitamin C ovlivňuje nejen tuto reakci, ale umožňuje i oddělení hydroxyprolinu od enzymu prolyl-5-hydroxylázy. Získaná data ukazují, že vitamin C zabraňuje nežádoucím interakcím a usnadňuje nasměrování aminokyselinové reakce k opravě pojivové tkáně (kolagenu). Je to další doklad významu dostatečné suplementace vitaminu C pro hojivé procesy v situacích, kdy jsou struktury pojivové tkáně narušeny.1 

Kromě své role v syntéze kolagenu, působí vitamin C jako silný antioxidant tím, že neutralizuje reaktivní formy kyslíku (ROS) odpovědné za buněčnou apoptózu během zánětlivé fáze. Navíc, jak ukazují některé studie, vitamin C může vyvolat mobilizaci kmenových buněk  šlach, růst osteoblastů a diferenciaci a stimulace fibroblastů. Proto je vitamín C stále více zkoumán jeho význam při léčbu poruch a úrazů pohybového aparátu. Jak ukázaly preklinické studie shrnuté v publikovaném systematickém přehledu, vitamin C má potenciál urychlit hojení kostí po frakturách, zvýšit syntézu kolagenu typu I a snížit parametrů oxidačního stresu. Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky suplementace vitaminem C na zvířecích modelech ani na lidských účastnících; perorální vitamin C se tedy jeví jako perspektivní a bezpečný doplněk léčby poruch pohybového aparátu.

---

1. Chugaeva EY, Raouf M, et al. Effects of L-ascorbic acid (C6H8O6: Vit-C) on collagen amino acids: DFT study. Amino Acids 2023, doi: 10.1007/s00726-023-03339-5. Online ahead of print.

2. DePhillipo NN, Aman ZS, Kennedy MI, et al. Efficacy of vitamin C supplementation on collagen synthesis and oxidative stress after musculoskeletal injuries: A systematic review. Orthop J Sports Med 1918;6(10):2325967118804544.

Autor

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.