Suplementace vysokých dávek vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19: metaanalýza

Suplementace vysokých dávek vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19: metaanalýza

Klinické studie ukázaly, že vysoké dávky vitaminu C mohou zlepšovat stav pacientů se zánětlivými poruchami, včetně ARDS a sepse. Existují studie, které prokázaly určitou účinnost vysokých dávek vitaminu C u pacientů s covidem-19 mírného až středního stupně. V několika výzkumech bylo prokázáno, že vitamín C má schopnost inhibovat různé viry, včetně viru chřipky A, rhinoviru, viru ptačí chřipky a polioviru typu 1. Účinností vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19 se zabývala metaanalýza klninických studií, publikovaná v časopise Health Science Reports

Pacienti s covidem-19, kteří dostávali vysoké dávky vitaminu C, mělo podle již dřívě uveřejněných metaanalýz významně nižší úmrtnost ve srovnání s těmi, kteří vitamin C nedostávali (OR = 0,54, 95% CI = 0,42–0,69, p < 0,00001). Zmíněná novější metaanalýza publikovaná v Health Science Reports prokázala významnou korelaci mezi závažností průběhu covidu-19 a suplementací vitaminu C (OR = 0,63, 95% CI = 0,43–0,94, p < 0,02). Podle zjištění této nově publikované metaanalýzy se pro vytvoření silné imunity proti infekci koronavirem doporučuje pacientům suplementovat vitamin C pravidelně. Některé nedávné studie ukázaly, že potřeba vitaminu C je u pacientů s infekčním onemocněním zvýšená a u takových stavů se doporučuje pravidelný každodenní denní příjem vitaminu C v dávce 1–2 g/den. (Vzhledem k omezenému vstřebávání běžných perorálních přípravků je třeba volit vhodnou lékovou formu; vstřebatelnost takto vysokých dávek vitaminu lze zajistit pouze formou přípravku s lipozomálním vstřebáváním).

Autoři uvedené metaanalýzy dospěli k závěru, že suplementace dostatečně vysokých dávek vitaminu C významně snížila úmrtnost a závažnost průběhu onemocnění u pacientů s covidem-19. Během pandemie covidu-19 měli pacienti s preventivní suplementací vitaminu C podstatnou výhodu, pokud jde o zmírnění průběhu onemocnění. Závěry této metaanalýzy bude třeba v budoucnu doložit rozsáhlými studiemi, aby byla zajištěna jejich obecná platnost.

Existuje několik faktorů, které omezují univerzální platnost této metaanalýzy. Celkový počet studií zahrnutých do této metaanalýzy byl relativně malý (15 studií) a existuje velké množství variací ve složení zkoumaných populací a dávkách i způsobech podávání vitaminu C, což ztěžuje interpretaci výsledků. Autoři však uvádějí, že kvalita studií zařazených do této metaanalýzy je poměrně vysoká, analýza je robustní a výsledky metaanalýzy jsou důvěryhodné a spolehlivé.

---

Bhowmik KK, Barek A, Aziz A, et al. Impact of high-dose vitamin C on the mortality, severity, and duration of hospital stay in COVID-19 patients: A meta-analysis. Health Scince Reports 2022;5(5):e762 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hsr2.762).

Autor

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.