Deplece vitaminu C zvyšuje riziko infekčních onemocnění páteře

Deplece vitaminu C zvyšuje riziko infekčních onemocnění páteře

Spondylodiscitida je infekční onemocnění páteře – zánět meziobratlového disku a sousedních obratlů. Nejčastěji je zánět lokalizován v bederní páteři. Diagnostika je často komplikovaná a zpožděná z důvodu častého výskytu chronických bolestí zad v běžné populaci. Na etiologii tohoto onemocnění se podílí nedostatečná funkce protiinfekční imunity.
 

Vzhledem k infekční etiologii je důležitou součástí prevence, ale i léčby spondylodiscitidy (SD) posilování funkce imunity. Jedním ze základních faktorů funkční imunity je dostatečná saturace organismu vitaminem C, který je rozhodující pro například pro funkci imunitních buněk – neutrofilů, makrofágů a jiných fagocytů, ale i pro řadu dalších složek protiinfekční imunity. V časopise ANZ Journal of Surgery byla publikována studie, která měla za cíl zjistit prevalenci deficitu vitaminu C u pacientů se SD, respektive jak je tento deficit spojen s nepříznivými klinickými výsledky.1 Kromě toho autoři zjišťovali, zda je suplementace vitaminu C umožňuje dosažení dostatečné saturace organismu tímto vitaminem.

SD představuje stále život ohrožující onemocnění. Postihuje nejčastěji lumbální úsek páteře (45–50 %), následně hrudní úsek (35 %) a nejméně často krční úsek (3–20 %). Neurologický deficit bývá přítomen u 30–50 % pacientů s touto chorobou. Na vzniku SD se mohou uplatňovat tři základní mechanismy – hematogenní šíření infekce, přímé zanesení infekce nebo šíření infekce z okolních tkání. Hematogenní šíření infekce představuje nejčastější způsob nákazy. Vzhledem k tomu, že terminální cévy spinálních arterií jsou v dospělosti zakončeny v obratlových tělech, septické emboly způsobují rozsáhlé kostní infarkty vedoucí ke vzniku kostních dutin a následně kompresivních fraktur s rozvojem instability páteře. Následně se infekce šíří na sousední meziobratlové disky. Z osteonekrotických ložisek se infekce dále může šířit i do paravertebrálních měkkých tkání a do epidurálního prostoru páteřního kanálu. Důsledkem je rozvoj abscesů přispívajících dále k biomechanické nestabilitě a neurologickému deficitu asi ve třetině až polovině všech případů SD. V některých případech se můžeme setkat i s venózním šířením infekce například při nárůstu nitrobřišního tlaku a následném retrográdním šíření krevního toku z pánevního žilního plexu do paravertebrálního žilního plexu. Přímé zanesení infekce se podílí na vzniku 25–30 % případů SD. Nejčastější příčina u těchto pacientů je iatrogenní, obvykle jako následek operačního výkonu na páteři, lumbální punkce či zákroku v epidurálním prostoru.

Studie

Skupina pacientů

Celkem bylo do studie zařazeno 68 pacientů se SD, u 37 pacientů z tohoto souboru byla stanovena sérová hladina vitaminu C. Pokud jde o původce onemocnění, většinou jím byl stafylokok (MSSA 31 %, a MRSA 10 %.). Následovaly streptokoky (15 %) a gramnegativní bakterie (13 %), dále Mycobakterium tuberculosis (4 %) a jiné grampozitivní bakterie (4 %). U 10 % pacientů byla kultivace negativní. Z dalších charakteristik skupiny stojí za zmínku, že 50,7 % pacientů byli kuřáci, 28,4 % byli diabetici, 41,2 % absolvovalo léčbu imunosupresivy.

Koncentrace vitaminu C

Medián výchozí sérové hladiny vitaminu C byl 15 μmol/l s mezikvartilovým rozpětím (IQR) 6,5–26,5 μmol/l. Deplece (nedostatečná hladina) vitaminu C (hladina pod 28 μmol/l) byla zjištěna u 78,4 % pacientů, 46 % bylo v pásmu deficitu (pod 11 μmol/l). Statistické hodnocení ukázalo, že deplece vitaminu C má za následek nárůst rizika horšího průběhu onemocnění (hospitalizace na JIP) o 24,14 %. Deplece byla spojena s 13,79 % zvýšením rizika mortality. Kromě toho byla deplece vitaminu C spojena se zvýšeným rizikem výskytu bakteriémie o 25,86 %.

Vliv suplementace


U části pacientů byla prováděna suplementace vitaminu C. Vitamin byl podáván perorálně v dávce 500 nebo 1000 mg denně podle uvážení lékaře na základě výchozí individuální hladiny. Doba podávání vitaminu se pohybovala v rozpětí 7–13 dní. Medián hladiny vitaminu C po suplementaci v této skupině vzrostl z výchozí hodnoty 11 μmol/l na 62,5 μmol/l, což je téměř šestinásobek (nárůst byl statisticky významný, P = 0,03). Ve skupině bez suplementace ke statisticky významné změně nedošlo. Rozdíl mezi zvýšením hladiny u suplementovaných a nesuplementovaných pacientů byl statisticky významný (P = 0,002).

Diskuse

Vysoká prevalence nedostatečné koncentrace vitaminu C u hospitalizovaných pacientů se SD představuje novou souvislost, kterou poprvé ukázala uvedená studie. Téměř 80 % pacientů s tímto infekčním onemocněním mělo depleci vitaminu C (jak autoři označují sérovou hladinu nižší než 28 μmol/l). Hladina u 46 % byly dokonce v pásmu deficitu (pod 11 μmol/l), tedy v pásmu, které se někdy označuje jako skorbutické.

V nedávné době bylo publikováno nové, podrobnější rozdělení pásem sérové (resp. plazmatické) hladiny vitaminu C : deficit (0–10,99 µmol/l), hypovitaminóza (11–23,99 µmol/l), neadekvátní hladina (24–49,99 µmol/l), adekvátní hladina (50–69,99 µmol/l) a plná saturace (70 µmol/l).2 Znamená to, že místo dříve uváděné dolní hranice normy (28 µmol/l) byla nově definována adekvátní koncentrace až od hodnoty 50 µmol/l s tím, že plné saturaci odpovídá plazmatická hladina od 70 µmol/l. Pásmo deficitu je tedy definováno stejně jako dosud, ale zatímco podle dřívější definice byla „norma“ od 28 µmol/l výše, podle novější definice začíná „adekvátní“ koncentrace až od 40 µmol/l s tím, že organismus (a především imunitní a nervové buňky, které kumulují nejvíce vitaminu C) je saturován až při hladině od 50 µmol/l výše.

Hodnotíme-li soubor pacientů se SD podle těchto měřítek, pak pouze čtyři jedinci měli výchozí sérovou hladinu vitaminu C v pásmu adekvátní hladiny a žádný pacient neměl hodnotu v pásmu plné saturace. Převažovali tedy pacienti s nedostatečným zásobením imunitních buněk vitaminem C, tedy osoby, u nichž je vyšší riziko nedostatečné funkce protiinfekční imunity a zvýšená pravděpodobnost vzniku infekčních onemocnění, včetně tak závažných chorob jako jsou infekce v oblasti páteře.

Několik nedávných studií se zabývalo prevalencí deficitu vitaminu C u chirurgických pacientů a pacientů, kteří pro nějaké závažné onemocnění byli vyšetřeni v příjmových ordinacích nemocnic.3-5 Až 70 % těchto pacientů mělo sníženou hladinu vitaminu C v pásmu deficitu. Autoři konstatují, že deficit vitaminu C odpovídající skorbutu není tak vzácný, jak se kdysi předpokládalo. Jedná se o významnou souvislost, protože deficit vitaminu C negativně ovlivňuje protibakteriální imunitu, a tím i prevenci léčbu infekčních onemocnění.

Souvislost mezi nutností hospitalizace na JIP, respektive rizikem sepse a deficitem vitaminu C u uvedeného souboru pacientů může odrážet celkovou premorbidní špatnou výživu jako rizikový faktor. Totéž platí pro riziko mortality. Pokud jde o souvislost mezi původcem infekce a dalšími parametry, studie ukázala, že gramnegativní a rezistentní organismy jsou v případě spondylodiscitidy spojeny s větší zánětlivou reakcí při sepsi a jsou často náročné na léčbu. Studie ukázala, že perorální suplementace vitaminu C v dávce 500 mg 2krát denně může u některých pacientů stačit ke zlepšení sérových hladin.

Autoři uvádějí, že dříve užívané rozdělení pásem sérové hladiny vitaminu C (včetně stanovení hranic „normy“) je sporné. Totéž platí pro doporučovaný denní příjem vitaminu C, protože vychází ze studií zaměřených na klinické projevy skorbutu, přestože požadavky organismu na udržení homeostázy u různých patologických stavů mohou být zcela odlišné. Reakce akutní fáze může predisponovat ke zvýšenému oxidačnímu stresu, vyššímu katabolismu a anorexii, což přispívá ke snížení hladiny vitaminu C v séru. Autoři doporučují, aby zvláště u kriticky nemocných byla hodnocena saturace organismu vitaminem C, aby bylo jasné, jak má být pacient suplementován tímto vitaminem a aby se tak zvýšila šance na dobrou funkci imunitního systému a na úspěšnou léčbu. Vzhledem k vysoké prevalenci nedostatku vitaminu C u tohoto typu pacientů by se měla suplementace stát nejen součástí prevence, ale i „empirickou“ součástí léčby. Přestože vitamin C by měl být obsažen i v nemocniční stravě, vzhledem k tomu, o jak labilní látku se jedná, nelze jeho dostatečný příjem ze stravy zaručit (Vařením a skladováním surovin pro přípravu jídel se většina vitaminu zničí.). Autoři však konstatují, že bohužel neexistuje žádné doporučené dávkování pro suplementaci vitaminu C v situaci jeho deplece, například následkem oxidačního stresu, který je součástí etiologie řady zánětlivých onemocnění. V tomto směru mohou být určitým vodítkem detekční proužky pro orientační stanovení koncentrace vitaminu C v moči, kterými lze zjistit saturaci organismu tímto vitaminem; opakované vyšetření může pomoci kontrole účinnosti suplementace (pokud výchozí vyšetření ukázalo jeho depleci).

Základem léčby spondylodiscitidy a dalších infekčních onemocnění páteře jsou antibiotika, ale dostatečná saturace vitaminem C, vzhledem k jeho významu pro imunitní systém, má také svou důležitou roli. Deficit tohoto vitaminu může být spojen s horšími výsledky léčby. Suplementace vitaminu C je snadno dostupná a jednoduchá a měla by být zvážena ve všech aspektech nutriční péče u pacientů s infekčními a dalšími chorobami, u kterých hraje důležitou roli stav imunity.

Literatura

1. Solis WG, Taylor MA, Brooks M, et al. Ascorbic acid deficiency amongst spondylodiscitis patients. ANZ J Surg 2024; 94:229–233.

2. Crook J, Horgas A, Yoon S-J, et al. Insufficient Vitamin C levels among adults in the United States: Results from the NHANES Surveys, 2003–2006. Nutrients 2021; 13: 3910.

3. Hagel AF, Albrecht H, Dauth W, et al. Plasma concentrations of ascorbic acid in a cross section of the German population. J Int Med Res 2018; 46:168–74.

4. Pena G, Kuang B, Cowled P, et al. Micronutrient status in diabetic patients with foot ulcers. Adv Wound Care (New Rochelle) 2020; 9:9–15.

5. Sharma Y, Miller M, Shahi R, et al. Vitamin C deficiency in Australian hospitalised patients: an observational study. Intern Med J 2019; 49:189–96.


 

Autor

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.