Nová monografie o covidu-19

Nová monografie o covidu-19

Problematika koronavirové pandemie, resp. onemocnění covid-19, vyvolaného virem SARS-CoV-2, je stále aktuální. K dispozici je narůstající množství odborných poznatků, proto jsou důležité odborné přehledné publikace na toto téma. Na našem trhu je nově k dsipozici kniha COVID-19: diagnostika, léčba, prevence, vydaná nakladatelstvím Maxdorf, která shrnuje aktuální informace o tomto infekčním onemocnění. Vedle diagnostiky a léčby se tato publikace věnuje také prevenci covidu-19 včetně očkování. Přinášíme informace o obsahu knihy.

Knihu sestavil autorský kolektiv pod vedením MUDr. P. Dlouhého (Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.), MUDr. M. Štefana, MBA (Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce, Praha) a MUDr. A. Chrdleho (Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.; Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, Velká Británie; Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích). Kniha shrnuje aktuální informace o infekčním onemocnění covid-19. Vedle diagnostiky a léčby se věnuje také prevenci covidu-19 včetně očkování.

V úvodu jsou publikovány dva manuály: diagnostika a léčba covidu-19 mimo nemocnice a v nemocnicích. Následuje seznam důležitých odkazů a webových stránek na téma tohoto onemocnění, včetně informací odborných společností a doporučených postupů. Další kapitola se zabývá virologií SARS-CoV-2, včetně údajů o životním cyklu a variantách viru i informací o strukturách hostitelské buňky, důležitých pro množení viru. Samostatné kapitoly jsou věnovány epidemiologii covidu-19 a jeho klinickým projevům. Podrobně je rozebrána problematika diagnostiky covidu-19 a především terapie, a to jak symptomatické, tak specifické, dále je věnována pozornost inteznivní péči, antikoagulační profylaxi a léčbě a specifikům výživy u pacientů s tímto onemocněním.

Ve speciální kapitole je probrán syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (PIMS, MIS-C), specifická forma covidu-19 u dětí. Podrobná je kapitola, která se zabývá postcovidovým syndromem (long covid) a následnou péčí o pacienty, kteří covid-19 prodělali. Detailně je probrána problematika očkování proti covidu-19, včetně otázek účinnosti jednotlivých vakcín, jejich výběru, speciálních skupin pacientů, otázek přeočkování a nežádoucích účinků vakcinace. Pozornost je věnována i péči o lékaře, sestry a další zdravotníky v době pandemie a na závěr je publikován soubor rad pacientům s covidem-19.

Na přípravě knihy se podílel zkušený kolektiv autorů, který publikoval řadu textů o covidu-19, vypracoval doporučené postupy, manuály a stanoviska, díky kterým byla poskytována pacientům v České republice kvalitní zdravotní péče v souladu s aktuálními vědeckými poznatky. Publikace je orientovaná prakticky a zahrnuje kromě přehledových kapitol také manuály v úvodu a odborná stanoviska v závěru. Proto ji lze doporučit všem lékařům, kteří se o problematiku covidu-19 zajímají.

---

Dlouhý P., Štefan M., Chrdle A. COVID-19: diagnostika, léčba prevence. Maxdorf, 2022. Formát 154x230mm, 272 stran. Cena v e-shopu Maxdorf: 445 Kč (Běžná MC 595 Kč).

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.