Nová kniha o klinické onkologii

Nová kniha o klinické onkologii

Onkologie je jedním z nejdynamičtějších oborů současné medicíny. Spolu s rychlým pokrokem poznání na molekulární a buněčné úrovni se průběžně vyvíjí klasifikace řady malignit a léčebné možnosti se výrazně mění. Cílená a biologická léčba, imunoterapie a další moderní léčebné modality se rychle dostávají z výzkumných laboratoří do každodenního arzenálu klinických onkologů. Kolektiv předních expertů z onkologických center České republiky vedený prof. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., připravil obsáhlou knihu Klinická onkologie, která shrnuje zásadní aktuální znalosti z tohoto oboru.

Knihu vydalo nakladatelství Maxdorf, obdobně jako úspěšné publikace Speciální onkologie a Obecná onkologie, které vyšly v nedávných letech. Kniha je rozdělena na část věnovanou obecné onkologii a část speciální. V obecné části je zařazena napřed kapitola věnovaná biologie nádorů, která obsahuje informace např. hereditárních onkologických syndromech, patologii a imunologii nádorů nebo o paraneooplastických syndromech. Druhá kapitola obecné části je zaměřena na epidemiologii a diagnostiku nádorů. Zabývá se například zobrazovacími metodami, rizikovými faktory a prevencí v onkologii, dále screeningem, klasifikací a stagingem nádorů, symptomatologií a nádorovými markery. Třetí kapitola je věnovaná přístupům k onkologickým nemocným. Obsahuje informace o psychoonkologii, komunikaci s pacientem, problematice geriatrické onkologie, kvality života, farmakoekonomiky a hodnocení klinického benefitu léků.

Další kapitole jsou probíránány možnosti moderní onkologické léčby. V jednotlivých částech jsou probírány různé aspekty léčby, například terapeutické cíle, definice, endpointy, problém klinických studií a medicíny založená na důkazech, podrbně je rozebrán obor chemoterapie, včetně otázek biologických předpokladů účinku chemoterapie, citlivosti buněk k chemoterapii, mechanismu účinku cytostatik, dále dávkování a postavení chemoterapie v onkologické léčbě, indikací a kontraindikací chemoterapie. V samostaných kapitolách je věnována pozornost radioterapii, hormonání léčbě, imunoterapii, genové terapii, chirurgické léčbě, nukleární medicíně v onkologické terapii, intervenční radiologii a alternativním metodám léčby.

V následující části pojednávají autoři podrobně o podpůrné péči v onkologii, včetně paliativní péče a řešení akutních stavů spojených s onkologickým onemocněním (např. syndrom intrakraniální hypertenze, syndrom horní duté žíly, syndrom míšní komprese, patologické fraktury). Samostatně je pojednána problematika nutrice v onkologii. Podrobně jsou rozebrány časté onkologické syndromy (včetně onkologické bolesti, alopecie, neuropatie, neutropenie a dalších). Následují kapitoly věnované dispenzarizaci a rehabilitaci, dlouhodobým komplikacím nádorů a onkologické léčby a onkofertilitě.

Druhá polovina knihy, věnovaná speciální onkologii, podrobně pojednává o jednotlivých typech onkologických onemocnění. Tato obsáhlá část je rozdělena na část věnovanou onkologii solidních nádorů (s podrobným probráním problematiky nejčastějších diagnóz), dále část, která probírá hematologické malignity. Poslední kapitola je zaměřena na onemocnění z oblasti dětské onkologie.

Souhrnně lze konstatovat, že jde o knihu zásadního významu pro českou onkologii, která má ambici stát se novým standardem pro základní vzdělávání v oboru – podobně jako se to podařilo dvěma zmíněným knihám, věnovaným obecné a speciální onkologii. Publikace Klinická onkologie je určena jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi.

---

Tomáš Büchler a kol.: Klinická onkologie. Maxdorf, 2023. 440 stran, formát 200x265 mm, vázaná. ISBN978-80-7345-758-7. Cena v e-shopu Maxdorf: 1120 Kč (běžná MC: 1495 Kč).

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.