Fytoterapie v léčbě chorob pohybového systému

Fytoterapie v léčbě chorob pohybového systému

Nemoci pohybového systému (od namožení či traumat po zánětlivá a degenerativní onemocnění) jsou jedním z nejčastějších zdravotních problémů. Postiženy mohou být jakékoli struktury, od kloubů po šlachy a svaly. Společným jmenovatelem jsou zánětlivé změny, hlavním příznakem bývá bolest. V léčbě dosud užívaná nesteroidní antirevmatika mají nezanedbatelné nežádoucí účinky, proto se hledají bezpečnější možnosti; stále častěji se v této roli objevují fytoterapeutika.

Vzhledem k zásadní roli zánětu a bolesti u onemocnění pohybového systému zaujímají v jejich léčbě již relativně dlouho významnou úlohu léčiva potlačující jak zánět, tak bolest - nesteroidní antirevmatika (NSA). Tato léčiva působí prostřednictvím blokády cyklooxygenázy, enzymu umožňujícího syntézu prostaglandinů zánětů a bolesti. Přes snahu zvýšit selektivitu NSA a tím omezit jejich vedlejší účinky zůstávají nadále i u selektivních NSA přítomny nežádoucí, především gastrointestinální a kardiovaskulární účinky. Proto se hledají terapeutické možnosti s nižším rizikem.

V rámci tohoto trendu obohacují v poslední době škálu používaných léčiv přípravky na bázi fytoterapie. V řadě případů jde o znovuobjevení léčivých rostlin užívaných v tradiční lidové medicíně. Fytoterapie se stává v posledních desetiletích stále častějším předmětem laboratorních i klinických studií, které ověřují její účinnost a upřesňují mechanismy účinku (např. v Německu existuje od roku 1978 při oficiální lékové agentuře Komise E, která se systematicky zabývá studiem účinků fytoterapie a shromažďuje data z klinických a laboratorních studií).

Fytoterapie si našla své místo v léčbě chorob pohybového systému, ať už jde o zánětlivá, degenerativní onemocnění či prosté namožení. Účinnost řady tradičně používaných léčivých rostlin je vzhledem k obsahu látek s protizánětlivým, analgetickým, antioxidačním působením a dalšími prospěšnými účinky ověřována i v klinických studiích. Fytofarmaka užívaná v těchto indikacích (například extrakty z rostlin Boswellia serrata či Harpagofytum/Harpagophytum procumbens) mohou omezit zánět a bolest, přispět ke zlepšení kloubní funkce, regenerovat namožené svalstvo, zpomalit degenerativní proces kloubní chrupavky. Účinky jednotlivých léčivých rostlin užívaných v těchto indikacích se mohou vzájemně doplňovat či podporovat.

Příklady používaných fytoterapeutik

Uvedeme příklady několika rostlinných extraktů používaných u onemocnění pohybového systému samostatně nebo jako komponenty fytoterapeutických přípravků. Jedním z nich je extrakt z pryskyřice stromu kadidlovníku pilovitého (Boswellia serrata). Důležitou složkou tohoto extraktu jsou boswellové kyseliny, které blokují enzym 5-lipoxygenázu, snižují produkci prozánětlivých leukotrienů. Dalším mechanismem protizánětlivého účinku boswellových kyselin je inhibice katepsinu G, enzymu, jehož aktivita v neutrofilních granulocytech se zvyšuje u zánětlivých kloubních onemocnění. Boswellové kyseliny působí protizánětlivě a analgeticky u zánětlivých i degenerativních kloubních onemocnění, navíc zvyšují ochranu žaludeční sliznice, což má svůj význam při souběžném perorálním podávání nesteroidních antirevmatik (NSAID).

Extrakt z kořene harpagovníku ležatého
(Harpagophytumprocumbens, tzv. ďáblův dráp) obsahuje řadu účinných látek, jejichž působení je prospěšné u onemocnění pohybového systému, například fenoly, beta-sitosterol a flavonoidy (harpagid a harpagosid), které se vyznačují protizánětlivým účinkem – snižují syntézu prozánětlivých prostaglandinů prostřednictvím blokády cyklooxygenázy. Hlavní účinek extraktu je protizánětlivý a analgetický, tradičně se užívá při zánětech kloubů a při svalových bolestech.

Extrakt z květů a nati tužebníku jilmového (Spirea ulmaria, resp.Fillipendula ulmaria) se používá tradičně jako antiflogistikum a analgetikum při zánětlivých kloubních onemocněních. Součástí extraktu jsou různé flavonoidy a silice,obsahující salicylaldehyd a methylsalicylát (od těchto látek byla koncem 19. století odvozena F. Hoffmannem kyselina acetylsalicylová - aspirin).

Extrakt z kůry
borovic druhů Pinus pinaster (resp. Pinus maritima), označovaný jako pycnogenol lze (obdobně jako výše uvedené extrakty) užívat perorálně i lokálně. K účinným látkám obsaženým v pycnogenolu patří fenolické kyseliny a procyanidiny katechin a epikatechin, které se vyznačují antioxidačním působením. Aktivují antioxidační enzymy, jako je glutathionperoxidáza, kataláza a superoxiddismutáza. Svým antioxidačním účinkem a tím, že brání degradaci kolagenu a elastinu (inhibuje proteolytické enzymy kolagenázu a elastázu), chrání kloubní chrupavku a kapiláry. Pycnogenol působí i protizánětlivě. Má proto prospěšný význam u degenerativních i zánětlivých kloubních onemocnění.

Silice z listů eukalyptu
(Eucalyptus, blahovičník) se využívá u onemocnění pohybového systému především lokálně; po aplikaci na kůži se vstřebává a působí místně i systémově. Obsahuje monoterpeny, které zasahují do metabolismu mediátorů zánětu, tím snižují senzibilitu nociceptorů a působí protizánětlivě, chladivě a analgeticky.

Papriky, především druhu
Capsicum frutescens, obsahují látku označovanou jako kapsaicin. Kapsaicin po aplikaci na kůži působí zpočátku přechodnou stimulaci zakončení senzorických C-vláken s uvolňováním neuropeptidu, tzv.substance P, s jeho následnou deplecí a výslednou periferní desenzitizací, a tím působí protibolestivě. Zvýšené prokrvení vede k podpoře odplavování mediátorů bolesti a přívodu protizánětlivých látek. Při aplikaci na kůži v oblasti bolestivého kloubu či svalu dochází k překrvení kůže v oblasti a analgezii. Používá se k lokální léčbě různých bolestivých syndromů, např. při revmatoidní artritidě a osteoartróze.1-6

Klinické studie


Uvádíme výsledky několika studií, v nichž byla ověřována účinnost některých z uvedených extraktů u pacientů s chorobami pohybového systému. Účinnost extraktu z Harpagophytum procumbens byla prověřena v řadě studií, zahrnujících několik stovek pacientů; některé byly randomizované a kontrolované. Jak ukázal publikovaný systematický přehled studií,7 snižoval tento extrakt bolestivost u pacientů s osteoartrózou páteře, kyčelního či kolenního kloubu (délka podávání 8 až 20 týdnů) ve srovnání s placebem, srovnatelně s diacereinem. U nemocných s nespecifickými bolestmi bederní páteře8 (délka podávání 4 až 6 týdnů), zvláště u exacerbací chronických bolestí, byl efekt významně vyšší než ve skupině placeba, ekvivalentní léčivu ze skupiny NSAID - rofecoxibu.7-9

Extrakt z Boswellia serrata byl hodnocen v klinických studiích u pacientů s osteoartrózou, především kolenního kloubu; studie ukázaly, že ve srovnání s placebem snižuje bolestivost a zlepšuje kloubní funkci.10,11 V další placebem kontrolované studii se potvrdily tyto výsledky, navíc byla prokázána ochranná role extraktu vůči kloubní chrupavce – inhibice enzymu degradujícího chrupavku, matrixové metaloproteinázy MMP-3 v synoviální tekutině.12 Ve srovnávací studii u pacientů s gonartrózou vedlo 8týdenní užívání extraktu ke srovnatelnému zlepšení pohyblivosti kloubu a snížení jeho bolestivosti jako u podávání NSAID (valdecoxib). Nástup účinku byl pomalejší, ale efekt (po ukončení aplikace) byl výrazně delší.13 Na základě tohoto typu studií byl extrakt označen za slibnou alternativu k nesteroidním antirevmatikům.14 Pozitivní efekt byl prokázán i u některých chronických zánětlivých onemocnění, jako je revmatoidní artritida.15

Účinnost extraktu z kůry stromu Pinus pinaster (pycnogenolu ) u pacientů s osteoartrózou byla ověřována v několika studiích. Například ve studii z roku 2008 byl ve dvojitě slepé, placebem kontrolované studii 100 pacientů s gonartrózou podáván pycnogenol či placebo po dobu 3 měsíců. Výsledky ukázaly, že pycnogenol oproti placebu významně snižoval bolestivost postiženého kloubu.16 Toto zjištění bylo potvrzeno v další placebem kontrolované 3měsíční studii se 156 pacienty,17 ve které se navíc projevilo zlepšení funkce postiženého kloubu, snížená spotřeba záchranné terapie (NSAID) a s tím související snížení výskytu gastrointestinálních nežádoucích účinků. Pycnogenol byl označen jako hodnotná alternativa NSAID.16-18

Závěr

Odedávna žil člověk v nejužším spojení s okolní přírodou. Rostliny a jejich produkty tvořily základní, někdy dokonce výlučnou složku jeho potravy; lidský organismus se stal závislý na pestré škále biochemicky důležitých látek obsažených v rostlinách. Lidé empiricky rozpoznali prospěšné účinky léčivých rostlin a fytoterapie se stala základem tradiční medicíny. S rozvojem farmacie ustoupila fytoterapie dočasně do pozadí, ale v posledních letech jsou účinky léčivých rostlin znovu objevovány a ověřovány ve studiích a v současnosti má fytoterapie své místo v rámci komplementárních a preventivních přístupů. Obhajoba jejího zařazení do terapeutických postupů je založena na jejich komplexním účinku, časté absenci závažných nežádoucích účinků a synergickém působení ve vhodně zvolených směsích. Nezanedbatelný je i fakt, že lidský organismus je na tyto látky evolučně vybaven a umí s nimi racionálně hospodařit. V prevenci a léčbě poruch pohybového aparátu tvoří fytoterapeutický přístup vhodné doplnění standardní terapie; v případě kontraindikace některých xenobiotik (například v souvislosti s gastrotoxicitou, hepatotoxicitou či nefrotoxicitou nesteroidních antirevmatik) se může fytoterapie stát i hlavní léčebnou modalitou.

Literatura

1. Košťálová D. Fytoterapia v liečbe bolestí kĺbov. Liečivé rastliny 2009; 49:239-242.
2. Fialová S. Prírodné liečivá proti bolesti kĺbov, kostí a svalov. Prakt lekárn 2013;3:62–65.
3. Košťálová D, Fialová S, Račková L. Fytoterapia v súčasnej medicíne. Martin: Osveta 2012.
4. Dhanani MN, Caruso TJ, Carinci AJ. Complementary and Alternative Medicine for Pain: An evidence-based review. Curr Pain Headache Rep 2011;15:39–46.
5. ESCOP Monographs. The Scientific foundation for herbal medicinal products. Berlin: Thieme, 2003.
6. WHO monographs on selected medicinal plants. Vol 1-4. World Health Organisation. 1999–2009. Publ.online (cit.16.11.2014). http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/.
7. Gagnier JJ, Chrubasik S, Manheimer E. Harpagofytum procumbens for osteoarthritis and low back pain: a systematic review. BMC Complementary and Alternative Medicine 2004;4:13.
8. Gagnier JJ, van Tulder MW, Berman B, et al. Herbal medicine for low back pain: a Cochrane review. Spine (Phila 1976) 2007;32:82-92.
9. Brien S, Lewith GT McGregor G. Devil's Claw (Harpagophytum procumbens) as a treatment for osteoarthritis: a review of efficacy and safety. J Altern Complement Med 2006;12:981-93.
10. Cameron M, Chrubasik S. Oral herbal therapies for treating osteoarthritis. Cochrane Summaries. Publ. online (cit. 16.11.2014). http://summaries.cochrane.org/CD002947/MUSKEL_oral-herbal-therapies-for-treating-osteoarthritis.
11. Kimmatkar N, Thawani V, Hingorani L, et al. Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee--a randomized double blind placebo controlled trial. Phytomedicine 2003;10:3-7.
12. Sengupta K, Alluri KV, Satish AR, et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled study of the efficacy and safety of 5-Loxin for treatment of ostaoarthritis of the knee. Arthritis Res Ther 2008;10(4):R85.
13. Sontakke S, Thawani V, Pimpalkhute S, et al. Open, randomized, controlled clinical trial of Boswellia serrata extract as compared to valdecoxib in osteoarthritis of knee. Indian Journal of Pharmacology 2007;39:27-29.
14. Abdel-Tawab M, Werz O, Schubert-Zsilavecz M. Boswellia serrata: an overall assessment of in vitro, preclinical, pharmacokinetic and clinical data. Clin Pharmacokinet 2011;50:349-69.
15. Ammon HP. Modulation of the immune system by Boswellia serrata extracts and boswellic acids. Review. Phytomedicine 2010;17:862-7.
16. Cisar P, Jany R, Waczulikova I, et al. Effect of pine bark extract (pycnogenol) on symptoms of knee osteoarthritis. Phytother Res 2008;22:1087-1092.
17. Belcaro G, Cesarone MR, Erichi S, et al. Treatment of osteoarthritis with pycnogenol. Phytother Res 2008;22:518-523.
18. D´Andrea G. Pycnogenol: a blend of procyanidins with multifaceted therapeutic applications? Fitoterapia 2010;81:724-736.

Článek ve formátu PDF je dostupný zde.

©Edukafarm. Svolení k jakémukoliv dalšímu užití textu či jeho úryvků musí dát držitel autorských práv.

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.